Επιτελικό Κράτος – Μια νέα σχέση εμπιστοσύνης πολίτη - κράτους

  • Κατηγορία Άρθρα

Του Περικλή Π. Μαντά

Τις επόμενεςημέρες αναμένεται να συζητηθείστηνΕλληνικήΒουλήτο πρώτοσημαντικόνομοσχέδιοτηςκυβέρνησηςτηςΝέας Δημοκρατίας μετάτιςεκλογέςτης 7ηςΙουλίου 2019.Πρόκειται για το «Νομοσχέδιογια το ΕπιτελικόΚράτος».Νέοιθεσμοίεισάγονται στηνδημόσια διοίκηση, μακροχρόνια προβλήματα αντιμετωπίζονται και παράλληλα μειώνεται η γραφειοκρατία και μπαίνειφρένοστηνκομματικοποίησητουκρατικούμηχανισμού.Τονομοσχέδιοόμωςέρχεται να υπηρετήσει και έναν πολύσημαντικό και γενναίοστόχοτηςνέας κυβέρνησηςτηνανάκτησητηςεμπιστοσύνηςτων πολιτώνστουςκρατικούςθεσμούς. Η βελτίωσητης επαφήςτων πολιτώνμετοκράτος και τουςφορείςτου, η αύξησητης ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας τηςδημόσιας διοίκησης και τελικά η σταδιακήμετεξέλιξητουκράτουςσεφορέα-αρωγότων πραγματικών αναγκώντηςελληνικήςκοινωνίας, αποτελούντο απαραίτητο υπόβαθροτηςνέας Ελλάδας πουοραματίζεται η κυβέρνησητηςΝέας Δημοκρατίας και τουΚυριάκουΜητσοτάκη.

ΜετοΝομοσχέδιο αυτόνομοθετούνται οι αναγκαίεςθεσμικές αλλαγές που θα μετατρέψουνσταδιακάτιςγερασμένεςκρατικέςδομέςσεέναν σύγχρονομηχανισμόκρατικήςδιοίκησης:

  • Οργανώνεται και συστηματοποιείται η παραγωγή κυβερνητικού έργου έχοντας στο επίκεντρο ένα αναβαθμισμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά θα είναι επιφορτισμένο με την κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλάνου της Κυβέρνησης, το οποίο θα παρακολουθείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος “Μαζί”. Έτσι θα αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων στο πιο υψηλό επίπεδο με τελικό όφελος την ταχύτητα λήψης σημαντικών αποφάσεων διακυβέρνησης της χώρας.

  • Θεσμοθετείται η νέα Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία εντάσσονται πλέον όλες οι δομές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τόσο της δημόσιας διαφθοράς, όσο και της ιδιωτικής. Αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον γρήγορο και ουσιαστικό συντονισμό φορέων όπως το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, οι Επιθεωρητές Υγείας και οι Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων, βελτιώνοντας έτσι το ελεγκτικό και εποπτικό τους έργο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

  • Περιορίζεται το κομματικό κράτος και μειώνεται η γραφειοκρατία, μέσω της θεσμοθέτησης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, που θα έχει ενισχυμένο διοικητικό ρόλο και θα επιλέγεται μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και του αναβαθμισμένου Γενικού Διευθυντή. Παράλληλα εισάγονται πολλαπλά κωλύματα και ασυμβίβαστα για Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γραμματείς και Διοικητές ΔΕΚΟ. Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ικανών ανθρώπων στην κρατική διοίκηση, τον καλύτερο επιμερισμό των ευθυνών και αρμοδιοτήτων τους και τελικά την ταχύτερη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων προς όφελος των πολιτών.

  • Αντιμετωπίζονται τα μακροχρόνια προβλήματα της πολυνομίας και της κακονομίας μέσω αφενός της κωδικοποίησης και απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και αφετέρου της θέσπισης κανόνων καλής νομοθέτησης. Έτσι η δημόσια διοίκηση θα γίνει ταχύτερη και πιο ουσιαστική και η συνδιαλλαγή του Έλληνα πολίτη με το Δημόσιο θα γίνει σταδιακά πιο εύκολη, πιο απλή και λιγότερο γραφειοκρατική.

ΤονέοΝομοσχέδιογια το ΕπιτελικόΚράτος αποτελείτην πρώτη αλλάουσιαστικήυλοποίηση από πλευράςτηςνέας κυβέρνησηςμιας καινοτόμας, μεταρρυθμιστικήςφιλοσοφίας για τηνΕυρωπαϊκήΕλλάδα του 21ου αιώνα.Όλοισυμφωνούμε πλέονότι αποτελείδομική ανάγκητηςελληνικήςκοινωνίας η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμόςτουκράτους, μακριά από κομματικέςσκοπιμότητες και πελατειακάσυμφέροντα, στην υπηρεσία του πολίτη και προςόφελοςτουσυνόλουτηςκοινωνίας.Και αυτά ακριβώς τα ήθηέρχεται να υπηρετήσειμετην πολιτικήτης η κυβέρνησητουΚυριάκουΜητσοτάκη και τηςΝέας Δημοκρατίας.

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας

Νέα Δημοκρατία

Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 19:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Η αλλοίωση της απλής αναλογικής
COMMENTS