Νέα ψηφιακή εποχή για τις επιχειρήσεις – Με ένα «κλικ» στον υπολογιστή η σύσταση

Το πιο αποφασιστικό βήμα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και το τέλος της γραφειοκρατίας αποτελεί η λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ), που λειτουργεί από 23/07/2018 για το σύνολο της Επικράτειας. 

Με την χρήση της πλατφόρμας αυτής, μέσω της ιστοσελίδας της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth), κάθε επιχειρηματίας μπορεί από τον Υπολογιστή του (από γραφείο ή το σπίτι του) να συστήσει ηλεκτρονικά την Επιχείρησή του. 

Σε πρώτη φάση μπορούν να συσταθούν μόνο Μονοπρόσωπες ΙΚΕ [ήδη, μέχρι 8/8/2018, έχουν συσταθεί πάνω από πενήντα (50) σε όλη την Ελλάδα] και σταδιακά θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ). 

Η Καινοτομία είναι ότι αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά: 

- Συντάσσεται το καταστατικό [μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεωτικών πεδίων της εφαρμογής και με χρήση των προτύπων, που ανά νομική μορφή, ορίζονται στη ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ 928 Β’)] το οποίο υπογράφεται επίσης ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση κωδικών των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή), είτε με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. 

- Γίνεται έλεγχος και δέσμευση της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ. 

- Χορηγείται αριθμός ΓΕΜΗ και Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης στο ΓΕΜΗ. 

- Δημιουργείται ο φάκελος στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. 

- Αποδίδεται ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ. 

- Λαμβάνεται ο ΑΦΜ της εταιρείας μέσω του Taxis 

- Χορηγείται προσωρινός κλειδάριθμος, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET. 

- Εγγράφεται η εταιρεία στο κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο. 

- Ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας. 

- Εκδίδονται ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αιτούντες τη σύσταση. 

COMMENTS